10 Mart 2017 Cuma

Majezik ailesi ( sprey, gargara, duo, tablet) Ağrı Kesici

Mazejik ailesi oldukça geniş aslında.  Sırayla ne işe yarıyorlar bi bakalım.

1) Majezik 100 mg Tablet ( 200mg olanıda var)

2) Majezik Duo Tropikal Sprey
3) Majezik Duo Tropikal jel
4) Majezik Gargara
5) Majezik  Oral Sprey

1) Majezik 100 mg Tablet
Formülü:
Flurbiprofen, 100 mg
Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik özellikler
Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ajandır. Etkisini, prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engelleyerek gösterir. Farmakolojik çalışmalarda Flurbiprofen'in tedavi dozlarından sonra oluşan denge düzeyi plazma seviyelerinin altındaki konsantrasyonlarda bile etkili olduğu bildirilmiştir. Flurbiprofen kullanımına bağlı yan etkilerin insidansı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Hepatik, renal ve hematopoetik sistemler üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir.Farmakokinetik özellikler
Flurbiprofen, oral yolla alındıktan sonra hızlı bir şekilde absorbsiyona uğrar ve yaklaşık 1.5 saat içinde kan doruk seviyelerine ulaşır. Gıda ile birlikte alınması ilaç biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir. Flurbiprofen ileri derecede metabolize edilir, % 20'si serbest ve konjüge formda, yaklaşık % 50'si ise, hidroksillenmiş metabolitleri halinde idrarla vücuttan atılır. Flurbiprofen % 99'dan fazla serum proteinlerine bağlanır
Endikasyonları:

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenorede endikedir.
Kontrendikasyonları:

Flurbiprofen'e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
Flurbiprofen; Aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker veya diğer allerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde ve dendritik keratitiste kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:

- Kronik olarak nonsteroidat antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda önemi gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşürülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.
- Diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarda da olduğu gibi renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bilinen geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

- Kardiyak dekombansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.
- Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg'lık dozda alınan flurbiprofenin kanama süresini uzatmadığını bildirilmiş olmasına rağmen özellikle anormal kanama potansiyeli olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik ve laktasyonda kullanımı: Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda flurbiprofenin teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı flurbiprofenin hamilalerde kullanılması tavsiye edilmez.

Proslaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle flurbiprofenin laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.
Yan etkiler/Advers etkiler:

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddetle, doza bağlı ve geçicidirler. Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, vücut ağırlığı değişimleri.
İlaç etkileşimleri:

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve geçicidirler: Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, fibrozis, miyozis, midriyazis, rinit, vücut ağırlığı değişimleri, ödem, amnezi, baş ağrısı, insomnia, uykuya eğilim, gastrointestinal kanama, karaciğer enzimlerinde yükselme, refleks artışı, tremor, vertigo.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

2) Majezik Duo Tropikal Sprey
MAJEZİK DUO topikal sprey Haricen kullanılır.
• Etkin madde:

50 ml topikal sprey 2.5 g flurbiprofen ve 0.125 g tiyokolşikosid içerir.
• Yardımcı maddeler:

Gliserin, Polioksil 40 hidrojene hint yağı, İzopropil alkol, Etil alkol (%96), Ihlamur esansı, Saf su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

2. MAJEZİK DUO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAJEZİKDUO'nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır. 

1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

MAJEZİK DUO, romatizmal hastalıklar dahil ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisi amacıyla;
Lumbalji (bel ağrısı), tortikolis (boyun tutulması) gibi omurların dejeneratif hastalıklarında, omurların statik patolojilerinde, akut ve kronik sırt ağrılarında, boyun ve kol bölgesindeki sinir ağrılarında, siyatik ağrıda, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerde, ameliyat sonrası görülen ağrılı sendromlarda endikedir.
MAJEZİK DUO, püskürtme başlıklı dozaj pompalı, 50 mL amber renkli cam şişe ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. MAJEZİK DUO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
MAJEZİK DUO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Flurbiprofene, tiyokolşikoside veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
- Gevşek paralizi ve adale hipotonisi (kasların gerginliğini yitirmesi) gibi durumlarınız varsa
- Gebelik ve emzirme dönemindeyseniz
MAJEZIK DUO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Açık yaralara, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine, mukoz membranlara ve göze uygulanmamalıdır.
- Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süreli kullanımda aşırı duyarlılık gelişebilir. Böyle bir durumda tedaviye son verilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
MAJEZİK DUO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bildirilmemiştir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.
Araç ve makine kullanımı

Bildirilmemiştir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim gözlenmesi beklenmez.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3-4 defa hastalıklı bölgeye ve çevresine her defasında doğrudan 7-8 püskürtme yapılarak uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:

MAJEZİK DUO topikal sprey hastalıklı bölgeye ve çevresine püskürtülerek uygulanır. Her 23 püskürtmeden sonra solüsyonun deri içine geçişini kolaylaştırmak için hafifçe ovulması ve sonra da kurumasının sağlanması tavsiye edilir.
HARİCEN KULLANILIR.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Eğer
MAJEZİK DUO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK DUO kullandıysanız:
MAJEZİK DUO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAJEZİK DUO'yu kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Hafif - orta şiddette bölgesel deri reaksiyonları görülebilir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MAJEZİK DUO'nun saklanması
MAJEZİK DUO 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK DUO 'yu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14 34460 Sarıyer - İstanbul
Üretim yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
E-5 Çorlu Yolu Üzeri, Kartaltepe Mevkii, Çanta 34580 Silivri - İstanbul
Bu kullanma talimatı 11.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.


3) Majezik Duo Tropikal jel

MAJEZİK DUO topikal jel Haricen kullanılır.
• Etkin madde:

30 g topikal jel, 1.500 g flurbiprofen ve 0.075 g tiyokolşikosid içerir.
• Yardımcı maddeler:

Etil alkol, Karbomer, Polietilen glikol, Polisorbat, Trietanolamin, Gliserin, Dimetil sülfoksit. Metil paraben, Propil paraben, Lavanta esansı. Saf su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimaUm saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularmız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatmda:

1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

2. MAJEZİK DUOyu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAJEZİKDUO'nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

MAJEZİK DUO, romatizmal hastalıklar dahil ağnlı kas kasılmalannın semptomatik tedavisi amacıyla;
Lumbalji (bel ağnsı), tortikolis (boyun tutulması) gibi omurlann dejeneratif hastahklannda, omurlann statik patolojilerinde, akut ve kronik sırt ağniannda, boyun ve kol bölgesindeki sinir ağniannda, siyatik ağnda, spor ve kaza yaralanmalanndaki ezilme, burkulma, gerilmelerde, ameliyat sonrası görülen ağnlı sendromlarda endikedir.
MAJEZİK DUO, beyaz renkli, propilen kapaklı, yüksek dansiteli polietilen (HDPE) 30 g'lık tüp ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. MAJEZİK DUO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MAJEZİK DUO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Flurbiprofene, tiyokolşikoside veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığımz varsa
- Gevşek paralizi ve adale hipotonisi (kaslann gerginliğini yitirmesi) gibi durumlannız varsa
- Gebelik ve emzirme dönemindeyseniz
MAJEZİK DUO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Açık yaralara, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine, mukoz membranlara ve göze uygulanmamalıdır.
- Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süreli kullammda aşın duyarlılık gelişebilir. Böyle bir durumda tedaviye son verilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
MAJEZİK DUO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bildirilmemiştir.
Hamilelik
hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.
Araç ve makine kullanımı

Bildirilmemiştir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim gözlenmesi beklenmez.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3-4 defa hastalıklı bölgeye ve çevresine hafifçe ovularak uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:

MAJEZİK DUO topikal jel hastalıklı bölgeye ve çevresine hafifçe ovularak uygulanır. HARİCEN KULLANILIR.
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullammı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Eğer MAJEZİK DUO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK DUO kullandıysanız:
MAJEZİK DUO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAJEZİK DUO'yu kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Hafif - orta şiddette bölgesel deri reaksiyonlan görülebilir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.MAJEZİK DUO'nun saklanması

MAJEZİK DUO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK DUO 'yu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul
Üretim yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - İstanbul
Bu kullanma talimatı 23.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.4) Majezik Gargara 

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Flurbiprofen’dir. MAJEZIK Gargara, ağız boşluğu ve yutak bölgesindeki ağrılarda etkili ağrı kesici bir ağız solüsyonudur. Diş eti iltihabı, boğaz iltihabı ve ağız içi iltihabına bağlı ağrıların giderilmesinde kullanılır. Diş ile ilgili operasyonlardan sonra da kullanılabilir.
MAJEZIK Gargara Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:
İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
Ağız boşluğu ve boğaz bölgesindeki ağrılarda etkili ağrı kesici bir ağız solüsyonudur.
Diş ile ilgili operasyonlardan sonra da kullanılabilir.
Eğer geçmişte yaşanmış veya şu an var olan mide – bağırsak ülseri, mide ve bağırsaklarda kanama, ciddi kalp yetmezliği ve Asetilsalisilik asit’e (Aspirin, Ecopirin, Coraspin, Asinpirine, ) alerji durumlarından herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmayınız.
Eğer şiddetli karaciğer hastalığınız ya da böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
İlacı uyguladıktan sonra ağzınızda hoş olmayan bir tat oluşabilir. Bu tadı yok etmek için ağzınızı bir başka sıvı ya da su ile çalkalamayınız. Bu durum ilacın etkinliğini azaltır.
Yemekten sonra ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra uygulayınız. İlacı ağzınızda bir dakika kadar çalkalayınız. Daha sonra tükürünüz. yutmayınız. Uygulamadan sonra dişlerinizi fırçalamayınız, bir şey yeyip, içmeyiniz.
Gözlerinize ve kulaklarınıza temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
MAJEZIK Gargara’nın kullanım Şekli:
Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
Yarım bardak suya 10 ml gargara solüsyonu ilave ediliniz ve gargara yapınız veya çalkalayınız. Gargara yaptıktan sonra kalan kısım tükürmek suretiyle dışarı atılmalı, yutulmamalıdır. Bu işlem günde 2 veya 3 kez tekrarlanabilir.
İlacın Olası Yan Etkileri :

Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bulantı, öğürme yaygın görülen yan etkilerdir.


İlaç Etken Maddesi: Flurbiprofen


5) Majezik Oral Sprey %0,25
MAJEZİK %0.25 oral sprey Ağız içine püskürtülerek uygulanır.

•Etkin madde:

30 mİ oral sprey 0.075 g flurbiprofen içerir.

•Yardtma maddeler:

Sorbitol, Sakkarin sodyum, Gliserin, Polioksil 40 hidrojene hint yağı. Metil paraben, Propil paraben. Etil alkol. Patent blue El31 (mavi). Mentol, Sodyum hidroksit.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAJEZİK nedir ve ne için kullandır?


2. MAJEZIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerMA JEZİK nasıl kullanılır?

4, Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAJEZIK in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. MAJEZİK nedir ve ne için kullanılır?

Orofarenjiyal alana da bağlı (öm. dişeti iltihaplan, ağız iltihaplan, yutak iltihaplan) ağnlarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Diş tedavileri sonrasında da koruyucu olarak kullamlır.
MAJEZİK, plastik valf ve sprey ağızlı 30 mİ amber renkli şişede ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. MAJEZİK'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

MAJEZİK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın hassasiyetiniz varsa,
• Asetİlsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
• Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlann kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdiyseniz,
• Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.
MAJEZİK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.
MAJEZİK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAJEZİK'in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAJEZİK kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.
Araç ve makine kullanımı

MAJEZİK'in araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.
MAZEJİK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MAJEZİK, metil paraben ve propil paraben içerdiğinden aleijik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MAJEZİK, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Aynca, flurbiprofen nadiren antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileşimi olmamaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MAJEZİK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3 defa ilgili bölgeye doğrudan 3 püskürtme yapılarak uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:

MAJEZİK oral sprey ağızda ilgili bölgeye püskürtülerek uygulanır.
Değişik yaş grupları:
Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer MAJEZİK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK kullandıysanız:
MAJEZİK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAJEZİK'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alımz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAJEZİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAJEZİK ile tedavi sonlandınidığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAJEZİK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Hassasiyet bulgulan
• Lokal irritasyonlar
Bunlar MAJEZİK'in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MAJEZİK'in saklanması

MAJEZİK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul
Üretim yeri:

Sanovel ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Çanta 34580 Silivri - istanbul
Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


1 yorum:

  1. majezik ne işe yarar, yan etkileri nelerdir tüm detaylar için tıklayın.

    YanıtlaSil